Działka rolno leśna Kalina, Gmina Herby 2Ha

100 000 zł

Szczegóły oferty

Przedmiotem oferty jest pakiet gruntów rolnych i leśnych, położonych w gminie Herby we wsi Kalina (powiat Lubliniecki) o łącznej powierzchni 2 ha.

To doskonała oferta dla osób poszukujących gruntów rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego.

Oferowana nieruchomość składa się z następujących działek ewidencyjnych: 392/69; 393/71; 70; 394/71; 394/72; 395/73; 396/74; 75; 397/76; 398/76; 399/77 o łącznej powierzchni 20 560 m2.

Wszystkie działki stanowią łączną szerokość 35 metrów. 

Teren oznaczony symbolem G.5RP
Tereny rolnicze nie przeznaczone do zabudowy Uchwała Nr XL/319/23 z dnia 2023-03-30
 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RP ustala się:
1) przeznaczenie terenów: tereny rolnicze;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
   a) tereny przeznaczone do użytkowania jako: grunty orne, trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) lub ogrody,     b) dopuszcza się cieki wodne, oczka i zbiorniki wodne,
   c) wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy służącej produkcji rolniczej oraz zmiany ukształtowania terenów, z dopuszczeniem realizacji zagospodarowania rekreacyjnego: ścieżek turystycznych i edukacyjnych oraz miejsc do wypoczynku,
   d) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ustalenia zawarte w §9 ust 2 uchwały,
   e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki lub terenu – 90%.

Część działki jest oznaczona symbolem G.4ZLD 
Tereny zadrzewione, Uchwała Nr XL/319/23 z dnia 2023-03-30

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZLD ustala się:
1) przeznaczenie terenów:
   a) tereny rolnicze,
   b) zadrzewienia;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w ich użytkowaniu oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
   a) tereny przeznaczone do użytkowania jako trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska), grunty orne lub grunty zadrzewione na gruncie rolnym, z dopuszczeniem zalesienia terenów,
   b) dopuszcza się cieki wodne, oczka i zbiorniki wodne, 
   c) wprowadza się nakaz zagospodarowania w sposób zachowujący dotychczasową migrację zwierząt i zachowanie drożności korytarzy ekologicznych,
   d) wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy służącej produkcji rolniczej oraz zakaz zmiany ukształtowania terenów z dopuszczeniem realizacji zagospodarowania rekreacyjnego: ścieżek turystycznych i edukacyjnych, miejsc do wypoczynku, plaż, pomostów, wież obserwacyjnych,
   e) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ustalenia zawarte w §9 ust 2 uchwały,
    f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki lub terenu – 90%.

Zapraszam na prezentacje. 

  • ID: 1003276
  • Opublikowano: 24 maja 2024
  • Aktualizacja: 24 maja 2024
  • Wyświetleń: 53