Działka przemysłowa 80% pow. zabudowy

1 620 000 zł

Szczegóły oferty

Sprzedam działkę przemysłową przy KSSE, ul. Strefowa

Nieruchomość w kształcie nieregularnym o wymiarach:
szerokość 60m w najwęższym boku to 23m.
długość 222m.

Uwaga 
Działka narożna, z dwoma zjazdami z drogi.

Nieruchomość znajduje się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
przy ul. Strefowej  (okolice ul. Legionów) w Częstochowie.

Nabywca nie jest zobowiązany do wiązania się z KSSE.

Podczas wizyty na miejscu
od razu rzuca się w oczy
typowo przemysłowe sąsiedztwo oraz
duże możliwości co do decyzji środowiskowych.

Nieruchomość nadaje się na budowę obiektu produkcyjnego
dla którego ważne jest, przemysłowe otoczenie z dobrą komunikacją dla pracowników.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
w całości oznaczona symbolem PU5,
UCHWAŁA NR 158.XV.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 24 września 2015 r.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: PU5, PU6 i PU7 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
   a) tereny przeznaczone dla lokalizacji zabudowy produkcyjnej lub usługowej,
   b) dopuszcza się zagospodarowanie poszczególnych działek budowlanych położonych w granicach terenu wyłącznie dla jednej z funkcji określonych w pkt 1 i 2 lub dla obu funkcji jednocześnie,
   c) wprowadza się nakaz uwzględnienia istniejących w granicach terenów oznaczonych symbolami PU5 i PU6 napowietrznych sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, z zachowaniem warunku określonego w § 9 ust. 5 uchwały, z dopuszczeniem przebudowy tych sieci;

4) wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:
  a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
– maksymalna – 2,0,
– minimalna – 0,05,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – do 0,8,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 15%,

d) maksymalna wysokość zabudowy i gabaryty obiektów:
– budynki do 4 kondygnacji nadziemnych,
– wysokość budynków w kalenicy głównej – do 20 m,
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 4 800 m2.

Media dostosowane do terenów przemysłowych,
wszystkie dostępne wzdłuż granic działki:
– Prąd  
– Woda
– Kanalizacja deszczowa
– Kanalizacja sanitarna
– Gaz
  Ciepłociąg,  przyłącze w działce

Lokalizacja : Częstochowa ul. Strefowa
działka nr. 48 obręb 143
Forma własności Pełna Własność

Agentów nieruchomości, którzy chcieli by pokazać
tą nieruchomość swoim klientom,
zapraszam do kontaktu.
Razem uzgodnimy dogodne warunki współpracy przy sprzedaży.

  • ID: 996717
  • Opublikowano: 24 maja 2024
  • Aktualizacja: 24 maja 2024
  • Wyświetleń: 31